6  
S tap 5.   W a n n e e r de   e ind m o n t a g e   is g e lukt  e n  n a a r j e  z in is, d a n   ku n  je  d e   o v e ri g e   v ide o sp o ren  w issen .   Tot  slo t v e rplaa ts je h e t g e ko z e n  a u d ios p o o r van  Ca m e ra 3  o o k n a a r h e t s p o o r v a n   d e   e ind m o n ta g e .     A ll e e n   d e  s p o ren  e in d m o n ta g e  e n   m u z iek b li jv e n  d a n   z icht b a a r e n  b e w e rkba a r ov e r.   Hi e rna  ku n  je  e e n   p a ss e n d   m u z iekje  e n  d e sg e w e n st tite ls t o e v o e g e n  o m  je   m o n ta g e   co m p l e e t te   m a k e n . D e  Mult ica m - m o n ta g e  is  d a n  g e ree d .  Zie o n d e r sta a n d   v o o rbe e ld e n  in  d e  e i n d fa se .  
EIND MONTAGE VIDEO 1e CLIP VAN CAM  TOTAAL 2e CLIP VAN  CAM 3 3e CLIP VAN CAM 5 4e CLIP VAN CAM TOTAAL 5e CLIP VAN  CAM 2 6e CLIP VAN  CAM 4  ENZ....
AUD IO    
CAM   3  
V ID EO  
AUD IO    
M UZIEK  
AUD IO           HET EI NDRES UL T A A T  
T I T EL  
EIND MONTAGE VIDEO 1e CLIP VAN CAM  TOTAAL 2e CLIP VAN  CAM 3 3e CLIP VAN CAM 5 4e CLIP VAN CAM TOTAAL 5e CLIP VAN  CAM 2 6e CLIP VAN  CAM 4  ENZ....
AUD IO  
M UZIE K    
AUD IO       V EE L SUC CES   !  
Terug naar tips en trucs Terug naar tips en trucs