OPB OU W   V A N   EEN   F I L M   (een v o u d i g   v o o r g estel d )  
K O P  
R O M P  
S T A A R T  
  I n de   k op   ee r s t   aa n   de   k i j k er   du i de l i j k   m a k en   w aa r   de   f i l m   ov er   g aa t .   a. O v er w el k   on de r w erp g aa t   de   f i l m .   b. O m   w i e g aa t   he t   i n de   f i l m .   c.   W a ar   spe el t   z i ch één en   an de r   a f   W e l   i s v an   be l an g, d at   j e   ni et i n de   k op   al   g el i j k al l es v ert el t   o f   l aa t   z i en ,   de   k i j k e r   m oe t   i m m ers   ni eu w sg i erig   bl i j v en   en   j e   f i l m p j e v erder   w i l l en   be k i j ken .   E en   t i t el   m oe t   oo k w ee r   ni et g el i j k   de   g eh el e i nh ou d v an   de   f i l m   v er k l a pp en   !  
I n de   r o m p g ee f   j e   he t   v erhaal   w ee r .   B i j   ee n v ak an t i e f i l m   l aa t   j e in   di t   g ed ee l t e   du s   z i en   w at m en   z oa l   be l ee f d hee f t   t i j de ns di e v ak an t i e.   Zo r g   w el   v oo r   v ol do en de   a f w i ssel en de   be el de n, an de r s w ordt   he t   g au w   ( z ek er v oo r   ee n v r ee m de   k i j k e r )   ee n   saa i e f i l m .  
E i g en l i j k   k o m t   hi er   ee n s oo r t   v an   sl otconcl usi e.   B i j   ee n speel f i l m   bi j v oo r b ee l d k o m t   hi er   de   aa p   ui t   de   m ou w .   I s   e r   ee n   m oo r d g ep l ee g d,   da n w ordt   hi er du i de l i j k   w i e de m oo r de na ar   i s.     B i j   ee n v a k an t i e f i l m   z ou   da t   i n f o r m a t i e aan   de   k i j ker   k un ne n z i j n,   da t   h e t   ee n   he erli j k e   o f   bi j z on de r   l eu k e   v ak an t i e i s g ew ee st   en   da t   i ed ereen het   r eu z e naa r   z i j n o f   ha a r   z i n hee f t   g eh ad .   H et   i s da n   z ek e r   l eu k da t   i ed ereen   di e in   de   f i l m   i s v oo r g e k omen   n og   ev en   sne l   i n beel d k o m t   al s he r k en ni n g   v oo r   de   k i j k e r .  
Bov en s t aande   a ls   v oorbeeld t oege pas t   in e en v a k an t ief ilm pje   I n f o   aa n de   k i j k e r : a. W a ar   z i j n w e naar t o e g ew ee st .   b. W i e   z i j n er   m ee   g ew ee st .   c.   N eu t r aa l   op en i n g sho t   m et   t i t el   La at z i en   w aa r   j e b en t   ge w ee st   ( D orp o f   g eb i ed )     E n w i e m ee   g ew ee st   z i j n ( de   pe r son en   i n be el d bren g en .   B ee l de n li ef s t   ee n   be et j e   a f w i ssel en ,   da t   m aa kt   he t   k i j k en   pl ez i erig er   en   aa ntr e kk el i j k e r    
V erv ol g en s g a j e   i n de r o m p v ert el l en   ( du s m e t   be el de n la t en   z i en )   w at j e z oa l s t i j de ns   di e v ak an t i e g ed aa n   he bt .   D at ho e f t   ni et i n dez el f de   v ol g orde   al s   j e   da t   t i j de ns   de   v ak an t i e daad w erk el i j k   be l ee f d   he bt .   Zo r g   m et   na m e   hi er   v oo r   a f w i ssel en de   be el de n. P l ak   ni et   al l e beel de n v an   al l e bel ev en i ssen   z on de r m ee r   a chte r   el k aa r .   W i ssel   de   be l ev en i s - sen   du s a f .   P r ob ee r   de   r esp ectie v el i j k   sh ots   k o r t ,   bo nd i g   t e   ho ud en .   N i et ba n g   z i j n o m   t e sni j de n ,   al   z i j n de be el de n no g   z o m oo i !   E en   ( bi j   ee n v ak an t i e f i l m )   v oo r al   de l eu k e / g r ap pi g e   be el de n ui t z oe k en   en   er   t usse nd oo r   m on t e r en .   P as w el   op   v oo r   t e v ee l   he r ha l i ng ,   w an t   da n de nk de k i j k er   al   g au w :   J a dat   w ee t   i k nu   w el ,   da t   he b   i k nu   ee n paa r   kee r   g ez i en .   Zo r g   bi j   ee n v a k an t i e f i l m   oo k v oo r   aa nt r e kk el i j k e   bi j   de   be el de n   pa ssen de   m uz i ek .
B i j   ee n v a k an t i e is   di t   de   a f sl ui t i ng   v an   he t   f i l m p j e .   Zi cht ba ar   g emaa kt   m et   be el de n hee f t   i ed ereen het   r eu z e naa r   de   z i n g eh ad   en   mo eten   i ed ereen h el aa s w ee r   na ar hu i s.   I nd i en   de z e beschi k ba ar   z i j n is he t   aa r di g om   al s l aa t st e sho t s   he t   w eg r i j d en / f i etsen   o f   de   t r ei n pa kk en   t e   g eb r ui k en .   E n   ee n k or t e a f t i t el i ng   i s   hi er oo k   op   z n pl aa t s,   i n i ed er g ev al   m oe t   w orden aan g e g ev en   w i e de f i l m   he e f t   g e m aa kt ,   m aa r   j e   k un t   oo k hi er bi j v oo r be el d aan g ev en   w e l k e m uz i ek   j e he bt   g e brui kt .   O o k   kan   bi j v oo r be el d:     M et da n k   aa n   i ed ereen   v oo r   de z e g ez el l i g e v ak an t i e”